İş Sağlığı Güvenliği ve Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın amacı, tüm Pötikaremimari Topluluğu çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasına yönelik faaliyetlere yön verilmesidir.

Bu politika ile; Pötikaremimari Topluluğu şirketleri tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, en değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğu bilinci ile “Önce İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkesiyle yönetilmesi desteklenir.

Bu politika, tüm Pötikaremimari Topluluğu çalışanlarını, altişveren/tedarikçi firmaların çalışanlarını ve ziyaretçileri kapsamaktadır.

2. HEDEF

“Tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenebilir” yaklaşımıyla, iş sağlığı ve güvenliği sistem ve uygulamalarımız düzenli olarak gözden geçirilerek ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenir.

3. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Pötikaremimari Topluluğu çalışanları, altişveren/tedarikçi firmaların çalışanları ve ziyaretçileri, bu politikaya uymaktan sorumludur. Tüm bu kişiler, sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği ekibiyle mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

Pötikaremimari Topluluğu’nun her düzeyde çalışanı, bu politikaya uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

4. POLİTİKA ESASLARI

4.1. Yasal Düzenlemelere Ve Değişen Koşullara Uyum Gösterilir.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilir ve performansımızın sürekli iyileştirilmesi amaçlanır.

4.2. Güvenli Bir İş Ortamı Yaratmak İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Analizi Yapılır Ve Yönetilir.

Tüm faaliyetlerimiz gerçekleştirilirken olası riskler önceden analiz edilir, bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar sergilenir.

4.3. İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüm Çalışanlarımızın Ortak Sorumluluğu Ve Kurum Kültürümüzün Vazgeçilmez Bir Parçası Olarak Görülür.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaşamın bir parçası olarak görülür. Pötikaremimari Topluluğu içinde, bilgi ve deneyim paylaşımı ile hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki standartlaşma ve mükemmellik, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız arasında yaygınlaştırılır. Bu amaçla Topluluk şirketleri arasında sinerji ve fark yaratma fırsatları değerlendirilir.

4.4. İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Olarak Tüm Çalışanlarımıza Eğitim Verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlarımıza işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde eğitimler verilir. Çalışanların her bir eğitime katılımı, eğitim sonunda belgelendirilir.

4.5. İş Sağlığı Ve Güvenliği Performansımız Düzenli Olarak Gözden Geçirilerek Sürekli İyileştirmeye Gayret Gösterilir.

İş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanarak, iş sağlığı ve güvenliği sistemimiz düzenli olarak gözden geçirilir.

4.6. İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulama Ve Performansımızla Öncü Olmak Amaçlanır.

Tüm şirketlerimizin, kendi sektörlerinde ve küresel boyutta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştirerek, performanslarıyla öncü olmaları hedeflenir.

5. GÖZDEN GEÇİRME

Bu politika dokümanı, Pötikaremimari Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve gerekli görüldüğü takdirde, İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Direktörlüğü tarafından gözden geçirilerek, değişiklik önerileri Yönetim Kurulu onayına sunulur. Güncelleme olması durumunda, tüm çalışanlara duyurulur.